Bilang Isang Anak Essay Help

Mga Responsibilidad ng mga Magulang

 • Ano ang magkatuwang na mga responsibilidad ng mga mag-asawa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak?

Ang bawat tao ay may mahalagang bahagi sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng mga propeta ipinaliwanag ng Panginoon kung ano ang dapat maging asal at damdamin sa isa’t isa ng mga ama, ina, at mga anak. Bilang mga mag-asawa at mga anak, kailangan nating malaman kung ano ang inaasahan ng Panginoon na gagawin natin upang magampanan ang ating layunin bilang isang pamilya. Kung gagampanan nating lahat ang ating bahagi, walang hanggan tayong magkakasama-sama.

Sa mga banal na tungkulin ng pagiging magulang, “ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan” (“Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” 35602 893). Dapat silang magtulungan upang matustusan ang espirituwal, emosyonal, intelektuwal, at pisikal na mga pangangailangan ng pamilya.

May mga responsibilidad na kailangang pagtulungang gampanan ng mag-asawa. Dapat ituro ng mga magulang ang ebanghelyo sa kanilang mga anak. Nagbabala ang Panginoon na kung hindi itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pananampalataya, pagsisisi, binyag, at kaloob na Espiritu Santo, ang kasalanan ay mapupunta sa ulo ng mga magulang. Dapat ding turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na magdasal at sundin ang mga kautusan ng Panginoon. (Tingnan sa D at T 68:25, 28.)

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan na matuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng halimbawa. Ang mga mag-asawa ay dapat magpakita ng pagmamahal at paggalang sa isa’t isa at sa kanilang mga anak kapwa sa salita at gawa. Mahalagang tandaan na bawat miyembro ng pamilya ay anak ng Diyos. Dapat pakitunguhan ng mga magulang ang kanilang mga anak nang may pagmamahal at paggalang, matatag ang pasiya ngunit mabait sa kanila.

Dapat maunawaan ng mga magulang na kung minsan ay makagagawa ng mga maling pagpili ang mga anak kahit naituro na sa kanila ang katotohanan. Kapag nangyari ito, hindi dapat sumuko at mawalan ng pag-asa ang mga magulang. Dapat patuloy nilang turuan ang kanilang mga anak, pakitaan sila ng pagmamahal, maging mabubuting halimbawa sa kanila, at mag-ayuno at manalangin para sa kanila.

Ikinukuwento sa atin ng Aklat ni Mormon kung paano natulungan ng mga panalangin ng isang ama ang isang rebeldeng anak na magbalik sa mga landas ng Panginoon. Ang Nakababatang Alma ay lumihis sa mga turo ng kanyang butihing ama, si Alma, at humayo upang wasakin ang Simbahan. Ang ama ay nanalangin nang may pananampalataya para sa kanyang anak. Dinalaw ng isang anghel ang Nakababatang Alma at pinagsisihan ang kanyang masamang paraan ng pamumuhay. Siya ay naging dakilang pinuno ng Simbahan. (Tingnan sa Mosias 27:8–32.)

Ang mga magulang ay maaaring lumikha ng mapitagan at magalang na kapaligiran sa tahanan kung tinuturuan at ginagabayan nila ang kanilang mga anak nang may pagmamahal. Dapat ding bigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng masasayang karanasan.

 • Paano matutulungan ng mga mag-asawa ang isa’t isa sa kani- kanilang papel na ginagampanan? Saan makahihingi ng tulong ang mga magulang na mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya?

Mga Responsibilidad ng Ama

 • Anong magagandang halimbawa ang nakita ninyo sa mga amang nagpapalaki ng kanilang mga anak?

“Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak” (35602 893). Ang isang karapat-dapat na ama na miyembro ng Simbahan ay may pagkakataong magtaglay ng priesthood, kaya’t siya ang nagiging lider ng priesthood sa kanyang pamilya. Dapat niyang gabayan ang kanyang pamilya nang may pagpapakumbaba at kabaitan sa halip na gumamit ng puwersa o kalupitan. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na dapat akayin ng mga maytaglay ng priesthood ang iba sa pamamagitan ng pagpapahinuhod, kahinahunan, pagmamahal, at kabaitan (tingnan sa D at T 121:41–44; Mga Taga Efeso 6:4).

Ibinabahagi ng ama ang mga pagpapala ng priesthood sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Kapag taglay ng isang lalaki ang Melchizedek Priesthood, maibabahagi niya ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga maysakit at pagbibigay ng espesyal na mga basbas ng priesthood. Sa patnubay ng namumunong lider ng priesthood, maaari siyang magbasbas ng mga sanggol, magbinyag, magkumpirma, at magsagawa ng mga ordenasyon sa priesthood. Dapat siyang magpakita ng mabuting halimbawa sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Dapat din niyang tiyakin na sama-samang nagdarasal ang pamilya dalawang beses sa isang araw at nagdaraos ng family home evening.

Ang ama ay dapat mag-ukol ng panahon sa bawat isa sa kanyang mga anak. Dapat niyang turuan ang kanyang mga anak ng mga wastong alituntunin, kausapin sila tungkol sa kanilang mga problema at alalahanin, at payuhan sila nang buong pagmamahal. Ang ilang mabubuting halimbawa ay matatagpuan sa Aklat ni Mormon (tingnan sa 2 Nephi 1:14–3:25; Alma 36–42).

Tungkulin din ng ama na tustusan ang pisikal na mga pangangailangan ng kanyang pamilya, tinitiyak na mayroon sila ng kinakailangang pagkain, tirahan, damit, at edukasyon. Kahit hindi niya kayang tustusan ang lahat ng ito nang mag-isa, hindi niya isinusuko ang responsibilidad na pangalagaan ang kanyang pamilya.

Mga Responsibilidad ng Ina

 • Anong magagandang halimbawa ang nakita ninyo sa mga ina na nagpapalaki ng kanilang mga anak?

Sinabi ni Pangulong David O. McKay na ang pagiging ina ang pinakamarangal na katungkulan (tingnan sa Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: David O. McKay [2003], 178). Ito ay sagradong tungkulin, isang pakikipagtuwang sa Diyos sa pagluluwal ng Kanyang mga espiritung anak sa mundo. Ang pagsisilang ng mga anak ay isa sa mga pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala. Kung walang ama sa tahanan, ang ina ang namumuno sa pamilya.

Pinuri ni Pangulong Boyd K. Packer ang kababaihan na hindi nagkaroon ng sarili nilang mga anak ngunit sinikap na alagaan ang mga anak ng iba. Sabi niya: “Kapag binabanggit ko ang tungkol sa mga ina, hindi lamang ang mga babaing nagsilang ng mga anak ang tinutukoy ko, kundi ang mga ina rin na nag-alaga ng mga anak ng iba, at ang maraming kababaihan na, dahil walang sariling mga anak, ay naging ina sa mga anak ng ibang tao” (Mothers [1977], 8).

Itinuro ng mga propeta sa mga Huling Araw na, “Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga ng kanilang mga anak” (35602 893). Kailangang pag-ukulan ng oras ng ina ang kanyang mga anak at ituro sa kanila ang ebanghelyo. Dapat siyang makipaglaro sa kanila at gumawang kasama nila upang matuklasan nila ang mundo sa paligid nila. Kailangan din niyang tulungan ang kanyang pamilya na matutuhang gawing kaaya-ayang tirahan ang tahanan. Kung siya ay malambing at mapagmahal, tinutulungan niya ang kanyang mga anak na magkaroon ng mabuting pakiramdam sa kanilang sarili.

Inilalarawan ng Aklat ni Mormon ang isang grupo ng 2,000 kabataan na naging dakila dahil sa mga turo ng kanilang mga ina (tingnan sa Alma 53:16–23). Sa pamumuno ni propetang Helaman, nakipagdigma sila sa kanilang mga kaaway. Mula sa kanilang mga ina ay natuto silang maging tapat, matapang, at mapagkakatiwalaan. Itinuro din sa kanila ng kanilang mga ina na kung hindi sila mag-aalinlangan, ililigtas sila ng Diyos (tingnan sa Alma 56:47). Nakaligtas silang lahat sa digmaan. Ipinahayag nila ang kanilang pananalig sa mga turo ng kanilang mga ina, na nagsasabing, “Hindi kami nag-aalinlangan, nalalaman ito ng aming mga ina” (Alma 56:48). Ang bawat ina na mayroong patotoo ay maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa kanyang mga anak.

Mga Responsibilidad ng mga Anak

 • Paano tinutulungan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa pagkakaroon ng maligayang tahanan?

Ang mga anak ay kabalikat ng kanilang mga magulang sa mga responsibilidad ng pagkakaroon ng maligayang tahanan. Dapat nilang sundin ang mga kautusan at makipagtulungan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Ang Panginoon ay hindi natutuwa kapag nag-aaway-away ang mga anak (tingnan sa Mosias 4:14).

Iniutos ng Panginoon sa mga anak na igalang ang kanilang mga magulang. Sabi Niya, “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa” (Exodo 20:12). Ang ibig sabihin ng igalang ang mga magulang ay mahalin sila at magpitagan sa kanila. Ang ibig sabihin din nito ay sundin sila. Sinasabi ng mga banal na kasulatan sa mga bata na “magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka’t ito’y matuwid” (Mga Taga Efeso 6:1).

Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball na dapat matutong magtrabaho ang mga bata at makibahagi sa mga responsibilidad sa tahanan at bakuran. Dapat silang bigyan ng mga gawain na panatilihing maayos at malinis ang bahay. (Tingnan sa Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 144.)

 • Ano ang dapat gawin ng mga bata upang igalang at bigyang-pitagan ang kanilang mga magulang?

 • Ano ang ginawa ng inyong mga magulang na umakay sa inyo upang igalang sila at magpitagan sa kanila?

Ang Pagtanggap ng mga Responsibilidad ay Nagdudulot ng mga Pagpapala

 • Ano ang maaaring gawin ng bawat miyembro ng pamilya upang maging maligaya ang tahanan?

Ang isang pamilyang nagmamahalan at maligaya ay hindi nagkakataon lamang. Kailangang gawin ng bawat tao sa pamilya ang kanyang bahagi. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga responsibilidad kapwa sa mga magulang at mga anak. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na kailangan nating alalahanin, pasayahin, at isaalang-alang ang iba. Sa ating pagsasalita, pagdarasal, pagkanta, o sama-samang paggawa, matatamasa natin ang mga pagpapalang dulot ng pagkakasundo sa ating mga pamilya. (Tingnan sa Mga Taga Colosas 3.)

 • Ano ang ilang tradisyon at gawi na makapagpapaligaya sa tahanan?

Karagdagang mga Banal na Kasulatan at Iba Pang mga Mapagkukunan

 • Mga Kawikaan 22:6 (turuan ang bata)

 • Mga Taga Efeso 6:1–3 (kailangang sumunod ang mga anak sa mga magulang)

 • D at T 68:25–28; Mga Taga Efeso 6:4 (mga responsibilidad ng mga magulang)

 • “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” (mayroon sa LDS.org at sa maraming lathalain ng Simbahan, kabilang ang,Para sa Lakas ng mga Kabataan: Pagtupad ng Ating Tungkulin sa Diyos [aytem bilang 36550 893], pahina 44; at Tapat sa Pananampalataya: Isang Sanggunian ng Ebanghelyo [aytem bilang 36863 893], mga pahina 165–68)

 • Gabay na Aklat ng Mag-anak (aytem bilang 31180 893)

Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya Mula sa

Family Resource Kit ng UH-Manoa Center on the Family

Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo

 

            Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo?  May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal, katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.  Nagiging maganda at makabuluhan ito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao.  Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t isa. Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.

              Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya.  Maaaring mayaman o mahirap sila.  Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:  

 • isang ina, ama, at mga anak, o

 • isang ina na may isa o higit pang anak, o

 • mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o

 • mag-asawang walang anak.  

            Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.  Tumutulong silang humubog ng mga taong nagiging katulad natin.  Kung kailangan nating lumakingmalulusog at maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.

 

Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya  

            Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod na katangian ang isang pamilya:  

 • may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;

 • nagpapakita ng pagpapahalaga;

 • may mabuting komunikasyon;

 • may panahong nagkakasama-sama sila;

 • sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal at umaayon sa kanilang mga pagpapahalaga;
 • nakakaagapay sa stress.

 

Pananagutan/Komitment  

            Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutan sa isa’t isa,  sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa.  Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya.  Narito ang ilan:  

 • Maging tapat sa inyong pamilya.  Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugolng mas maraming oras sa piling nila.
 • Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.
 • Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.
 • Maging maaasahan.  Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.
 • Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.
 • Bumuo ng mga alaalang pampamilya.  Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.
 • Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito.
 • Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

 

Pagpapahalaga  

            Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila.  Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba.  Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi.  Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.  Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata.  Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:

 

 • Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.

 • Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.

 • Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya   (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.

 • Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

 • Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya.   Sabihin ito sa kanila.

 • Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)
 • Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya.   Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo. 

 

Pag-agapay

           Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya.  Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa.  Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag.  Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.  

 • Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon.
 • Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan.  Tumawag sa isang crisis hotline o minister.  Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.
 • Matutong magsama-sama bilang isang pamilya.  Sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema.
 • Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro--ay laging stressful.
 • Tandaang ang mga stress, problema at paghihirap ay bahagi ng buhay.
 • Harapin ang mga problema nang dahan-dahan.  Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isang asikasuhin ito.
 • Huwag alalahanin  ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihang kontrolin.
 • Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak.
 • Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks.  Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

Komunikasyon

              Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at unawain ang isa’t isa.  Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin.  Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa.

              Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito.  Narito ang isang halimbawa:  

 • Magbigay ng pagkakataon para mag-usap -- sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan.  Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay.

 • Sabihin ang masasakit at nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti.

 • Maging isang mabuting tagapakinig -- sa katandaan man o kabataan.

 • Kung mainisin o masyadong tahimik ang isang  miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.

 • Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito.

 • Maging ispesipiko.   Sabihing isa-isa ang problema.  Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan.

 • Alisin ang karahasan sa pamilya.   Magtalo nang walang paluan.  Disiplinang walang sampalan.

 

Oras  

            Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa.  Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng pamilya.  Maraming paraan para magkasama-sama.  Nakalista sa ibaba ang ilan:

 • Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.

 • Patayin ang TV at maglarong magkakasama.

 • Gugulin ang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya.  Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya.

 • Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.

 • Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.

 • Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya.

 • Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.

 • Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa.

 • Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyak nang kayo lamang dalawa.

 

Pagpapahalaga at Paniniwala

              Nagsisimba man sila o hindi, may pinananaligangdakilang kabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya.  Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas at layunin.  Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos.  Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:  

 • Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.

 • Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.

 • Ipagdiwang ang religious holidays sa piling ng pamilya.

 • Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon.

 • Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ng katapatan, paumanhin at pananagutan.

 • Magboluntir ng oras o pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo.

 • Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayang ginagawa ng inyong pamilya.

 • Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

 

back

 

One thought on “Bilang Isang Anak Essay Help

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *